Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:
Ryhmäanalyysiyhdistys ry
c/o Andante Consulting Oy
Laivastokatu 14 B
00160 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Heikki Launila
Puhelin 040 522 4320
Sähköposti info (at) ryhmaanalyysi.fi

Rekisterin nimi:
Jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Mahdollistaa jäsentiedotteiden ym. materiaalin jakelu sekä tiedottaminen yhdistyksen asioista jäsenille.

Rekisterin tietosisältö:
Jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymisen ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäseneksi hakemisen yhteydessä kerätyt tiedot ja sen jälkeen jäsenen ilmoittamat muutokset annettuihin tietoihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilma jäseneltä saatua lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman jäseneltä saatua lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Jäsenrekisteriä ylläpidetään taloudenhoitajan hallitsemalla tietokoneella omana tiedostonaan. Tietokone on suojattu salasanalla, palomuurilla ja asianmukaisella virustorjuntaohjelmalla.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).